Make your own free website on Tripod.com
ในการศึกษาวรรณคดีนั้น นอกจากจะศึกษาทางด้านวรรณศิลป์ หรือความงามของภาษาแล้ว การศึกษาทางด้านสังคมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้จากท้องเรื่อง หรือการศึกษาลักษณะนิสัยของตัวละคร และการศึกษานิสัยของตัวละครนี้เอง ก็เป็นแนวทางสำคัญในการศึกษาวรรณคดี เพราะทุกเหตุการณ์ในเรื่องย่อมเป็นผลมาจากความขัดแย้งของตัวละคร และลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนั้นๆ ลักษณะนิสัยของตัวละครยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเหตุการณ์ไปสู่ระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดวิกฤต หรือจุดสุดขั้น
จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม นี้ เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครหลักๆได้ 3 ตัว คือ พลายแก้ว นางพิมพิลาไลย และนางสายทอง และเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดในตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ปมความขัดแย้งอีกหลายปมในตอนต่อๆไป การวิเคราะห์ลักษณะนิสัย ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการกระทำของตัวละคร เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจแก่นของเรื่องมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่จะได้รับจากการวิเคราะห์นี้ ก็คือ ข้อคิดต่างๆ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริง ดังที่ปราชญ์โอมาร์ ไคยาม ได้กล่าวไว้ว่า "ดูหนัง ดูละคร ย้อนดูตัว" นั่นเอง