Make your own free website on Tripod.com

โครงงานภาคนิพนธ์คดีไทย

หัวข้อเรื่อง แรกรักพลายแก้วนางพิม: ความสัมพันธ์วัยรุ่นชายหญิงจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านเรื่องแต่ง

ประเภทของสื่อ โฮมเพจ

วัตถุประสงค์ในการทำ

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยประเภทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ทั้งในด้านเนื้อหา ประวัติเสภา และลักษณะของตัวละครเด่น คือ พลายแก้ว นางพิม และสายทองซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงวัยรุ่นในยุคนั้น และนำมาเปรียบเทียบกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันผ่านบทกลอนตามหนังสือวัยรุ่นทั่วไป

2.เพื่อสื่อให้ผู้อ่านได้รู้ถึงสิ่งที่ผู้ประพันธ์วรรณคดีไทยแฝงไว้

3.เพื่อธำรงรักษาวรรณคดีไทยให้เยาวชนยุคใหม่ได้รู้จักและสืบทอดเป็นมรดกของชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลที่นำเสนอ

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ในส่วนของกลอนเสภาตอนนี้ทั้งหมด เนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องราวก่อนมาถึงเสภาตอนนี้เนื้อหาที่ถอดความเป็นเรื่องย่อเพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เคยรู้จักขุนช้างขุนแผนมากก่อน ได้เข้าใจเนื้อเรื่องนำเสนอสำนวนไทยที่ใช้ในกลอนเสภาตอนนี้ และวรรคทอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดมากในตอนนี้ สุดท้ายจะนำเสนอลักษณะนิสัยตัวละครเด่นในตอนนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันผ่านทางกลอนต่างๆ ในหนังสือกลอนวัยรุ่น

รูปแบบของการนำเสนอ

นำเสนอในรูปแบบของโฮมเพจ โดยหน้าแรกจะเป็นภาพหลักของเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม และขึ้นหน้าจอเป็นหัวข้อ ๔ หัวข้อ ไว้ด้านล่างของหน้าแรกเพื่อให้ผู้อ่านเลือก

ว่าอย่างไร เปรียบเทียบกับใคร

- ลักษณะนิสัยตัวละครเด่น คือ พลายแก้ว นางพิมพิลาไลย และนางสายทอง พร้อมเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันผ่านทางกลอนจากหนังสือกลอนวัยรุ่นต่าง ๆ

แต่ละหน้าจะมีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิมประกอบ พร้อมด้วยตัวการ์ตูนรูปนิสิตในกลุ่ม ๑๐ คน ทำหน้าที่เหมือนผู้บรรยายในแต่ละหน้า เช่น นิสิตคนที่ ๑ อ่านบทเสภา นิสิตคนที่ ๒ กำลังถอดคำประพันธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มสีสันให้กับโฮมเพจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าชมโฮมเพจได้รับความรู้ที่แฝงอยู่ในวรรณคดีไทยได้